Обговорюємо: Концепція реформування сфери фізичного виховання та спорту

11

У центрі уваги спортивної громади останнім часом опинились розмови про задекларовану міністром молоді та спорту України Дмитро Булатовим грядущу реформу фізкультурно-спортивної сфери.

 

Шанси ймовірних претендентів на пост міністра молоді та спорту за версією from-ua.com
Шанси ймовірних претендентів на пост міністра молоді та спорту після “перезавантаження” Кабміну (за версією from-ua.com)

Пропонуємо до вашої уваги відповідну концепцію (різними мовами). І просимо не залишатися байдужими, а включитися в обговорення, а також вносити свої пропозиції, якщо такі є! Єдине побажання – не пропонувати щось на кшталт «дайте більше грошей і все буде добре», треба виходити з наших реалій і робити пропозиції щодо удосконалення системи управління сферою та підвищення ефективності використання тих коштів, які наша держава реально може вкладати в розвиток рідної для нас сфери.

Наперед дякую за активність і конструктивність!;)


Георгій Мазурашу, SportBuk.com,
директор обласного центру «Спорт для всіх»

КОНЦЕПЦІЯ РЕФОРМУВАННЯ СФЕРИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПОРТУ
(ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ)

І. Мета реформування та основні завдання реформування

1. Основною метою реформування є необхідність законодавчого закріплення системи функціонування та розвитку сфери фізичного виховання та спорту в умовах ринкової економіки.

2. Завданнями, що потребують вирішення, є:

1) Приведення сфери фізичного виховання та спорту до стандартів, визначених в Олімпійській хартії, Міжнародній хартії фізичного виховання та спорту, Спортивній хартії Європи.

2) Забезпечення дотримання принципу децентралізації влади з максимальним делегуванням повноважень у сфері фізичного виховання та спорту регіонам та громадянському суспільству.

3) Подолання корупції в системі спорту, запровадження механізмів, що унеможливлять корупцію в системі спорту.

4) Забезпечення розвитку громадянського суспільства в Україні, зокрема через розвиток спортивних організацій.

5) Створення такого режиму перехідного періоду, при якому реформування відбуватиметься зі збереженням або подальшим збільшенням обсягів фінансування, обумовленим забезпеченням позитивних результатів у сфері соціальних, економічних наслідків.

6) Здійснення імплементації до національного законодавства  антидопінгових правил та стандартів, закріплених у Антидопінговій конвенції, Міжнародній конвенції про боротьбу з допінгом у спорті, Всесвітньому антидопінговому кодексі тощо.

7) Забезпечення реалізації державної політики у сфері спорту через державну підтримку сфери фізичного виховання та спорту із застосуванням принципів рейтингування в спорті вищих досягнень та адресної фінансової допомоги в сфері масового спорту.

8) Забезпечення діяльності сфери фізичного виховання та спорту джерелами фінансування.

 

ІІ. Основні проблеми, що потребують вирішення при проведенні реформування

1. Основними проблемами, що потребують вирішення при проведенні реформування, є:

1) Надмірна участь держави в сфері спорту в якості єдиного суб’єкта управління сферою фізичного виховання та спорту. Такий режим функціонування зумовлений необхідністю слідування законодавчо закріпленим правилам організації та управління на принципах соціалістичної економіки планування та непрозорого розподілення ресурсів.

2) Завадою розвитку сфери фізичного виховання та спорту є низький рівень участі інституцій громадянського суспільства. Інституції громадянського суспільства є фактично не задіяні або мають слабкий рівень співпраці з органами державної влади та місцевого самоврядування за рахунок витіснення їх державою як суб’єктом управління спортом.

3) Відсутність фактичної взаємодії між суб’єктами спортивної сфери, або наднизький ступінь такої взаємодії є наслідком відсутності обов’язкових та прозорих умов та вимог щодо організації спортивного руху на умовах обов’язкового членства у спортивних федераціях з метою провадження змагальної діяльності з виду спорту.

4) Відсутність прозорого  підходу в питанні розподілення та використання фінансових ресурсів, що надходять у сферу фізичного виховання та спорту призводить до того, що фінансові ресурси витрачаються за відсутності сформульованих соціальних замовлень, без планування цілей та очікуваних обґрунтованих соціальних та економічних результатів такого фінансування.

ІІІ. Принципи здійснення реформування та розвитку сфери фізичного виховання та спорту

1) При проведенні реформи гарантується збереження та збільшення сукупного існуючого обсягу державного фінансування та фінансування з місцевих бюджетів.

2) Реформа сфери  спорту на рівні спортивних федерацій повинна забезпечити якісне, системне підвищення ролі та статусу спортивних федерацій національного рівня  як  центрів управління відповідними видами спорту, носіїв правил, регламентів та стандартів у сфері спорту.

3) Реформа повинна забезпечити перехід від державного управління спортом до підтримки та сприяння спорту з боку держави та органів місцевого самоврядування.

4) Необхідно законодавчо закріпити визнання спорту діяльністю, яка за своїм змістом та формою є автономною (автономія спорту): здійснюється за правилами видів спорту, проведення змагань, дисциплінарної відповідальності в сфері змагальної діяльності, функціонування спортивної інфраструктури, які встановлюються безпосередньо суб’єктами сфери фізичного виховання та спорту.

5) Держава забезпечить підтримку у сфері фізичного виховання та спорту через механізми фінансової, організаційної, нормативно-правової, матеріально-технічної, інвестиційної підтримки та підтримки цільового використання спортивних споруд.

6) Держава створить всі умови для забезпечення сфери фізичного виховання та спорту новими надійними джерелами фінансування, для цього буде втілено на законодавчому рівні ефективний механізм функціонування системи державної спортивної лотереї, кошти від проведення якої будуть повністю спрямовуватися на фінансування сфери фізичного виховання та спорту, держава створить стимули для суттєвого збільшення сум благодійної допомоги на розвиток спортивних федерацій (розміри таких сум для спортивних федерацій  повинні включатися до валових видатків суб’єктів підприємництва).

 

IV. Змістовна частина

1) Спорт вищих досягнень.

Підтримка спорту вищих досягнень повинна бути забезпечена через створення системи рівного доступу всіх спортивних федерацій до державного фінансування.

Такий рівний доступ потрібно забезпечити через систему рейтингування.

Втілення системи рейтингування повинно відбуватися з встановленням прозорих, вимірюваних, збалансованих критеріїв. Механізм встановлення цих критеріїв повинен включати всі дані, які дозволять порівнювати ігрові та неігрові види спорту.

Держава повинна забезпечити участь усіх спортивних федерацій, збірні команди яких та спортсмени виступають на міжнародній арені, у державному фінансуванні, заснованому на системі рейтингування.

2) Масовий спорт.

Головним напрямом підтримки у масовому спорті повинна стати система адресної державної фінансової допомоги та фінансової допомоги органами місцевого самоврядування дітям, підліткам, молоді. Органи місцевого самоврядування мають право визначати додаткові категорії осіб, які потребують такої допомоги.

У будь-якому випадку до таких осіб повинні відноситися особи віком від 6 до 17 років та особи зі стійким розладом функцій організму без обмежень за віком.

Така підтримка повинна спиратися на розгалужену систему спортивних клубів, що діють відповідно до правил спортивних федерацій.

Обсяг фінансування такої допомоги повинен мати вимірювані показники, що мають прив’язку до чинних державних нормативів, що мають ефективний режим моніторингу (мінімальний розмір заробітної плати).

На першому етапі втілення реформи загальний розмір адресної цільової державної допомоги та допомоги від органів місцевого самоврядування повинен становити 15% мінімального розміру заробітної плати на місяць кожній особі, яка має право на отримання такої допомоги.

3) Спорт у системі освіти (як невід’ємна частина масового спорту).

Підтримка напряму розвитку спорту в системі освіти забезпечується за рахунок створення дійового механізму залучення учнів до спортивної змагальної діяльності як механізму підтримки здорового способу життя.

Таке залучення здійснюється через мережу створених студентських та  учнівських спортивних клубів.

4) Функціонування спортивних споруд.

У сфері функціонування спортивних споруд держава повинна забезпечити такий рівень державної підтримки діяльності з інвестування, планування, проектування,  будівництва, реконструкції та експлуатації спортивних споруд, який би забезпечував провідну роль спортивних федерацій як носіїв відповідних стандартів у цій сфері.

Держава повинна виступати одним з ключових інвесторів при будівництві спортивних споруд.

Держава повинна забезпечити високий рівень та застосування механізмів державно-приватного партнерства при здійсненні інвестування до цієї сфери.

Державні інвестиції у створення спортивних споруд повинні здійснюватися виключно у співробітництві зі спортивними федераціями, яке передбачає клопотання про будівництво та висновки про відповідність планів та проектів будівництва та реконструкції спортивних споруд стандартам спортивних федерацій у сфері функціонування спортивних споруд.

 

V. Організаційна частина. Основні елементи

1. Спортивна федерація

Спортивна федерація національного рівня має стати центром управління видом спорту, що передбачає визнання прав спортивної федерації у сфері фізичного виховання і спорту, а також законодавче втілення цього принципу.

Необхідно законодавчо закріпити принципи діяльності спортивної федерації в якості носія правил та  стандартів відповідного виду спорту.

Діяльність спортивної федерації та її організаційно-правова форма повинна забезпечувати розвиток клубної системи з виду спорту.

До основних функцій спортивної федерації з управління видом спорту повинні відноситися такі:

управління та розвиток видом (видами) спорту;

прийняття (затвердження) правил проведення змагань, правил виду спорту, правил дисциплінарної відповідальності в сфері змагальної діяльності, правил функціонування спортивної інфраструктури;

організація та проведення змагань;

управління збірною командою країни;

підготовка спортсменів до участі у змагальній діяльності;

діяльність у сфері профілактики та боротьби з допінгом у спорті;

сертифікація спортивних споруд в якості об’єктів, придатних для проведення спортивних змагань з відповідного виду (видів) спорту тощо.

Сучасний стан: Спортивна федерація є інструментом, який забезпечує управління спортом з боку держави, не має визнаних державою повноважень в сфері спорту. Відсутні вимоги щодо якісних та кількісних показників зв’язку з відповідними суб’єктами сфери спорту, які здійснюють діяльність у ніші діяльності спортивного клубу.

 

2. Спортивний клуб

Спортивні клуби мають стати тими спортивними осередками, які об’єднують спортсменів, тренерів та обслуговуючий персонал спорту та забезпечують їхній зв’язок з відповідною спортивною федерацією.  Джерелами формування національних спортивних федерації та базовим елементом саморегулівної спортивної діяльності.

Уся існуюча система спортивних шкіл повинна трансформуватися у спортивні клуби (без зміни форми власності). Держава повинна створити оптимальний режим реформування та переходу від існуючих організаційних форм до стандартів діяльності спортивного клубу протягом необхідного для цього періоду.

Держава сприяє найширшому залученню до спортивної клубної діяльності усіх зацікавлених осіб. Для цього держава повинна законодавчо закріпити умови визнання спортивним клубом будь-якої юридичної особи, відповідає встановленим умовам.

Сучасний стан: Відсутні вимоги щодо стандарту спортивного клубу як базової ланки спортивної діяльності; відсутні законодавчі вимоги щодо визнання норм міжнародних федерацій та федерацій національного рівня; відсутні обов’язкові вимоги до взаємовідносин між спортивною федерацією та суб’єктами в сфері спорту, які діють у ніші діяльності спортивного клубу.

 

3. Функції держави

Функції держави мають полягати у наступному:

забезпечення гарантій діяльності суб’єктів сфери фізичного виховання та спорту;

забезпечення рівного доступу всіх суб’єктів сфери фізичного виховання та спорту до державної підтримки;

здійснення регулювання суб’єктів сфери фізичного виховання та спорту виключно через встановлення вимог щодо правового статусу суб’єктів сфери фізичного виховання та спорту, необхідних для забезпечення безпеки життєдіяльності, дотримання прав та свобод людини;

забезпечення ефективної протидії застосуванню допінгу в спорті, здійснення заходів, направлених на попередження та унеможливлення використання допінгу;

делегування повноважень щодо представлення країни на міжнародних спортивних змаганнях визнаним спортивним федераціям з видів спорту тощо;

забезпечення сприяння та підтримки розвитку сфери фізичного виховання та спорту шляхом фінансової, організаційної, правової, матеріально-технічної, інвестиційної підтримки, підтримки цільового використання спортивних споруд тощо;

держава повинна стати ефективним інвестором у сфері фізичного виховання та спорту.

Сучасний стан: форма здійснення – державне управління. Основні функції полягають у наступному: затвердження правил видів спорту; затвердження регламентів проведення змагань; затвердження стандартів об’єктів спортивної інфраструктури; організація та проведення змагань; управління збірними командами; працевлаштування тренерів та спортсменів до Міністерства молоді та спорту України; головний та єдиний власник спортивної сфери, здійснює управління спортом.

 

4. Місцеве самоврядування

Органи місцевого самоврядування зобов’язані здійснювати підтримку та сприяння розвитку сфери фізичного виховання та спорту.

Органи місцевого самоврядування повинні сприяти та підтримувати розвиток фізичного виховання та спорту шляхом здійснення фінансової, організаційної, матеріально-технічної, інвестиційної підтримки тощо.

При цьому повинні бути законодавчо закріплені механізми такої підтримки та сприяння.

Органи місцевого самоврядування повинні забезпечувати рівний доступ всіх суб’єктів сфери фізичного виховання та спорту до підтримки органами місцевого самоврядування.

Головним напрямом підтримки у масовому спорті органами місцевого самоврядування повинна стати адресна фінансова допомога дітям, підліткам молоді з правом визначення категорій осіб, які потребують такої допомоги.

Сучасний стан: Утримання та фінансування витрат різного ґатунку спортивних шкіл, клубів, центрів тощо (без постановки критеріїв використання, прив’язки до спортивних результатів, без залучення широкого кола громадян до діяльності цих установ)

 

Взаємозв’язки

Взаємозв’язок (взаємовідносини) «Держава – Міжнародна спортивна федерація»

Міжнародні спортивні федерації повинні визнаватися в Україні джерелом правил виду спорту,  правил проведення змагань з виду спорту, правил дисциплінарної відповідальності в сфері змагальної діяльності з виду спорту, правил функціонування спортивної інфраструктури, необхідної для виду спорту

Визнані види спорту повинні отримувати підтримку держави та органів місцевого самоврядування через підтримку діяльності відповідної спортивної федерації та спортивних клубів, які розвивають такий вид спорту.

Визнання міжнародної федерації, визнання виду спорту, правил повинно здійснюватися, як правило, через декларативний характер.

Сучасний стан: зазначений взаємозв’язок відсутній.  

 

Взаємозв’язок (взаємовідносини) «Держава – Федерація національного рівня»

Держава повинна визнавати федерації національного рівня як авторизованих представників міжнародної федерації з отриманням наступних прав:

отримання делегованих повноважень від держави щодо представлення України на міжнародних спортивних змаганнях з правом використання державної символіки;

отримання права щодо державної підтримки;

отримання права щодо підтримки органами місцевого самоврядування;

визнання в Україні джерелом правил видів спорту, правил проведення змагань, правил дисциплінарної відповідальності в сфері змагальної діяльності, правил функціонування спортивної інфраструктури, необхідної для виду спорту тощо.

Сучасний стан: Взаємозв’язок між державою та федерацією національного рівня ґрунтується на наступних засадах з управління спортом: конкурсний відбір; надання статусу національної, не забезпеченого механізмами реалізації; відсутність чіткого регламенту делегування повноважень; делегування тих повноважень, які природньо  належать федераціям національного рівня.

 

Взаємозв’язок (взаємовідносини) «Держава – Спортивний клуб»

Держава повинна стимулювати та забезпечити розвиток спортивних клубів з наданням відповідного статусу та  отриманням спортивними клубами наступних прав:

права щодо державної підтримки;

права щодо підтримки органами місцевого самоврядування.

Сучасний стан: регулювання діяльності, фінансування витрат

Взаємозв’язок (взаємовідносини) «Держава – Спортсмен, тренер, обслуговуючий персонал»

Держава повинна забезпечити право кожної людини на доступ до фізичного виховання та спорту, що обумовлює розвиток її особистості, право людини розвивати фізичні, інтелектуальні та розумові здібності через фізичне виховання та спорт гарантується у всіх сферах життя, право на рівний доступ до фізичного  виховання, спорту та рухової реабілітації в сфері фізичного виховання та спорту.

Держава повинна забезпечити можливість участі фізичних осіб в якості суб’єктів сфери спорту: спортсмен, тренер, персонал спорту.

Держава повинна забезпечити соціальні гарантії та контроль безпеки.

Сучасний стан: Взаємозв’язок побудований на принципі «роботодавець – працівник» в сфері діяльності збірної команди.

 

Механізм управління збірними командами

Управління збірною командою повинна здійснювати виключно спортивна федерація. Це питання управління фінансуванням, укладання трудових контрактів, затвердження графіків підготовки до змагань, формування складу збірної команди, складу делегацій збірної команди тощо.

Збірною командою країни повинна визнаватися збірна команда спортивної федерації з відповідного виду (видів) спорту, що утворена (організована) та керована відповідно до правил цієї спортивної федерації для участі у змагальній діяльності міжнародного рівня.

Спортивна федерація повинна самостійно встановлювати правила утворення, (організації), відбору, підготовки спортсменів збірної команди спортивної федерації.

Сучасний стан: Законодавчі механізми реального управління збірною командою з боку федерації – відсутні. Повноваження Міністерства: затверджує плани, графіки, фінансування, склади збірних команд та  делегацій на змагання, укладає трудові контракти. Повноваження спортивної федерації: внесення пропозицій щодо складу збірної команди.

 

VI. Етапи реформування

1. Реформа здійснюється у такі етапи.

Перший етап передбачає проектування реформи з ухваленням концепції реформування сфери фізичного виховання та спорту.

На другому етапі необхідно прийняти Закон України «Про фізичне виховання та спорт», який би закріплював умови функціонування сфери фізичного виховання та спорту в умовах ринкової економіки.

На цьому ж етапі повинно відбутися перезавантаження нормативного простору, в якому здійснюється діяльність сфери фізичного виховання та спорту.

Це передбачає прийняття, зміну та/або скасування законодавчих та нормативно-правових актів з метою відтворення законодавчо закріплених нових принципів функціонування сфери фізичного виховання та спорту.

Третій етап передбачає реалізацію законодавчо закріплених принципів та втілення їх у життя.

2. Діяльність на всіх етапах повинна бути забезпечена реалізацією освітнього проекту в сфері фізичного виховання та спорту, заснованого на передових знаннях з управління, економіки та правового регулювання відносин в сфері фізичного виховання та спорту.

 

VII. Очікувані результати

1. У результаті здійснення запланованих заходів з реформування очікуємо суттєвого зниження регуляторного впливу держави на сферу спорту, що дасть можливість розвитку відносин за рахунок інституцій громадянського суспільства.

Формування державної політики з урахуванням її наступного втілення через інституції громадянського суспільства та на засадах прозорості та відкритості.

Зосередження державної підтримки сфери спорту на цільовому фінансуванні за встановленими напрямами на конкурентних та прозорих засадах (рейтингування, адресне фінансування).

Встановлення прозорих та сталих взаємовідносин між суб’єктами спортивної сфери, з обов’язками слідування правилам та стандартам міжнародних федерацій.

У результаті запланованих заходів до занять спортом буде залучено  3 600 000 дітей.

Створення спортивних клубів дозволить створити сотні тисяч нових робочих місць.

 

VIII. Аналіз основних ризиків

Проведення реформи потребуватиме участі у здійсненні реформ фахівців, які мають достатній рівень знань, компетенції, навичок у питаннях організації діяльності суб’єктів спортивної сфери у ринкових умовах. Зокрема, відповідний рівень знань  у питаннях економіки спорту, менеджменту спортивної діяльності, спортивного права тощо. На даний час рівень цієї освіти є недостатнім.

До основних ризиків при здійсненні реформування сфери фізичного виховання та спорту відносимо ризики, обумовлені нестачею фахівців із зазначених питань, залучених до здійснення реформи або здійснення заходів з реформування особами, які не мають відповідної компетенції.

Також реформування потребуватиме значного оновлення нормативного простору, тобто законодавчих та нормативно-правових актів, якими врегульовані питання діяльності сфери фізичного виховання та спорту.

Серед цих актів більшість актів потребуватиме скасування або внесення значних змін.

Тому до ризиків здійснення реформи відносимо ризик несвоєчасного внесення змін та доповнень до чинних актів, прийняття нових актів та/або скасування існуючих, які заважатимуть реформуванню.

***

Проект нового Закону України Про фізичне виховання та спорт (для обговорення)

***

Міністр Булатов спростував інформацію про припинення фінансування ДЮСШ

***

«Спортивна реформа-2014»: Позитивні зміни чи збільшення витрат на бюрократію?

***

Фізкультура і спорт в Україні: які зміни потрібні/можливі централізовано і на місцях?

***

Фото: На змаганнях у Чернівцях – найбільше міністрів «на квадратний метр»

***

Фото: Міністр Булатов і зірковий Гешко підтримали оздоровчий флешмоб у Чернівцях

***

Міністр молоді та спорту – Дмитро Булатов (біографія і зв’язок зі спортом)

***

Особливості і перспективи розвитку системи управління сферою фізичної культури і спорту

***

 

КОНЦЕПЦИЯ РЕФОРМИРОВАНИЯ СФЕРЫ

ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И СПОРТА

(основные положения)

 

І. Цель реформирования и основные задачи реформирования

 

1. Основной целью реформирования является необходимость законодательного закрепления системы функционирования и развития сферы физического воспитания и спорта в условиях рыночной экономики.

2. Задачами, требующими решения, является:

1) Приведение сферы физического воспитания и спорта к стандартам, определенным в Олимпийской хартии, Международной хартии физического воспитания и спорта, Европейской спортивной хартии.

2) Обеспечение соблюдения принципа децентрализации власти с максимальным делегированием полномочий в сфере физического воспитания и спорта регионам и гражданскому обществу.

3) Преодоление коррупции в системе спорта, внедрение механизмов, которые сделают невозможной коррупцию в системе спорта.

4) Обеспечение развития гражданского общества в Украине, в частности через развитие спортивных организаций.

5) Создание такого режима переходного периода, при котором реформирование будет происходить с сохранением или последующим увеличением объемов финансирования, обусловленным обеспечением положительных результатов в сфере социальных, экономических последствий.

6) Осуществление имплементации в национальное законодательство антидопинговых правил и стандартов, закрепленных в Антидопинговой конвенции, Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте, Всемирном антидопинговом кодексе и т.д.

7) Обеспечение реализации государственной политики в сфере спорта через государственную поддержку сферы физического воспитания и спорта с применением принципов рейтингования в спорте высших достижений и адресной финансовой помощи в сфере массового спорта.

8) Обеспечение деятельности сферы физического воспитания и спорта источниками финансирования.

 

II. Основные проблемы, требующие решения при проведении реформирования

1. Основными проблемами, требующими решения при проведении реформирования, являются:

1) Чрезмерное участие государства в сфере спорта в качестве единого субъекта управления сферой физического воспитания и спорта. Такой режим функционирования обусловлен необходимостью следования законодательно закрепленным правилам организации и управления на принципах социалистической экономики планирования и непрозрачного распределения ресурсов.

 

2) Помехой развития сферы физического воспитания и спорта является низкий уровень участия институций гражданского общества. Институции гражданского общества фактически не задействованы или имеют слабый уровень сотрудничества с органами государственной власти и местного самоуправления за счет вытеснения их государством как субъектом управления спортом.

3) Отсутствие фактического взаимодействия между субъектами спортивной сферы, или сверхнизкая степень такого взаимодействия является следствием отсутствия обязательных и прозрачных условий и требований по организации спортивного движения на условиях обязательного членства в спортивных федерациях с целью осуществления соревновательной деятельности по виду спорта.

4) Отсутствие прозрачного подхода в вопросе распределения и использования финансовых ресурсов, поступающих в сферу физического воспитания и спорта приводит к тому, что финансовые ресурсы расходуются при отсутствии сформулированных социальных заказов, без планирования целей и ожидаемых обоснованных социальных и экономических результатов такого финансирования.

 

III. Принципы осуществления реформирования и развития сферы физического воспитания и спорта

1) При проведении реформы гарантируется сохранение и увеличение совокупного существующего объема государственного финансирования и финансирования из местных бюджетов.

2) Реформа сферы спорта на уровне спортивных федераций должна обеспечить качественное, системное повышение роли и статуса спортивных федераций национального уровня как центров управления соответствующими видами спорта, носителей правил, регламентов и стандартов в сфере спорта.

3) Реформа должна обеспечить переход от государственного управления спортом к поддержке и содействию спорта со стороны государства и органов местного самоуправления.

4) Необходимо законодательно закрепить признание спорта деятельностью, которая по своему содержанию и форме является автономной (автономия спорта): осуществляется по правилам видов спорта, проведения соревнований, дисциплинарной ответственности в сфере соревновательной деятельности, функционирования спортивной инфраструктуры, которые устанавливаются непосредственно субъектами сферы физической воспитания и спорта.

5) Государство обеспечит поддержку в сфере физического воспитания и спорта через механизмы финансовой, организационной, нормативно-правовой, материально-технической, инвестиционной поддержки и поддержки целевого использования спортивных сооружений.

6) Государство создаст все условия для обеспечения сферы физического воспитания и спорта новыми надежными источниками финансирования, для этого будет воплощен на законодательном уровне эффективный механизм функционирования системы государственной спортивной лотереи, средства от проведения которой будут полностью направляться на финансирование сферы физического воспитания и спорта, государство создаст стимулы для существенного увеличения сумм благотворительной помощи на развитие спортивных федераций (размеры таких сумм для спортивных федераций должны включаться в валовые расходы субъектов предпринимательства).

 

IV. Содержательная часть

1) Спорт высших достижений.

Поддержка спорта высших достижений должна быть обеспечена путем создания системы равного доступа всех спортивных федераций к государственному финансированию.

Такой равный доступ нужно обеспечить через систему рейтингования.

Воплощение системы рейтингования должно происходить с установлением прозрачных, измеряемых, сбалансированных критериев. Механизм установления этих критериев должен включать все данные, которые позволят сравнивать игровые и неигровые виды спорта.

Государство должно обеспечить участие всех спортивных федераций, сборные команды которых и спортсмены выступают на международной арене, в государственном финансировании, основанном на системе рейтингования.

 

2) Массовый спорт.

Главным направлением поддержки в массовом спорте должна стать система адресной государственной финансовой помощи и финансовой помощи органами местного самоуправления детям, подросткам, молодежи. Органы местного самоуправления имеют право определять дополнительные категории лиц, нуждающихся в такой помощи.

В любом случае к таким лицам должны относиться лица в возрасте от 6 до 17 лет и лица со стойким расстройством функций организма без ограничений по возрасту.

Такая поддержка должна опираться на разветвленную систему спортивных клубов, действующих в соответствии с правилами спортивных федераций.

Объем финансирования такой помощи должен иметь измеряемые показатели, имеющие привязку к действующим государственным нормативам, которые имеют эффективный режим мониторинга (минимальный размер заработной платы).

На первом этапе реализации реформы общий размер адресной целевой государственной помощи и помощи от органов местного самоуправления должен составлять 15% минимального размера заработной платы в месяц каждому лицу, имеющему право на получение такой помощи.

 

3) Спорт в системе образования (как неотъемлемая часть массового спорта).

Поддержка направления развития спорта в системе образования обеспечивается за счет создания действенного механизма привлечения учащихся к спортивной соревновательной деятельности как механизма поддержания здорового образа жизни.

Такое привлечение осуществляется через сеть созданных студенческих и ученических спортивных клубов.

 

4) Функционирование спортивных сооружений.

 

В сфере функционирования спортивных сооружений государство должно обеспечить такой уровень государственной поддержки деятельности по инвестированию, планированию, проектированию, строительству, реконструкции и эксплуатации спортивных сооружений, который бы обеспечивал ведущую роль спортивных федераций как носителей соответствующих стандартов в этой сфере.

Государство должно выступать одним из ключевых инвесторов при строительстве спортивных сооружений.

Государство должно обеспечить высокий уровень и применение механизмов государственно-частного партнерства при осуществлении инвестирования в эту сферу.

Государственные инвестиции в создание спортивных сооружений должны осуществляться исключительно в сотрудничестве со спортивными федерациями, предусматривающее ходатайство о строительстве и заключение о соответствии планов и проектов строительства и реконструкции спортивных сооружений стандартам спортивных федераций в сфере функционирования спортивных сооружений.

 

V. Организационная часть. Основные элементы

 

1. Спортивная федерация

Спортивная федерация национального уровня должна стать центром управления видом спорта, который предполагает признание прав спортивной федерации в сфере физического воспитания и спорта, а также законодательное воплощение этого принципа.

Необходимо законодательно закрепить принципы деятельности спортивной федерации в качестве носителя правил и стандартов соответствующего вида спорта.

Деятельность спортивной федерации и ее организационно-правовая форма должны обеспечивать развитие клубной системы по виду спорта.

К основным функциям спортивной федерации по управлению видом спорта должны относиться следующие:

управление и развитие видом (видами) спорта;

принятие (утверждение) правил проведения соревнований, правил вида спорта, правил дисциплинарной ответственности в сфере соревновательной деятельности, правил функционирования спортивной инфраструктуры;

организация и проведение соревнований;

управление сборной командой страны;

подготовка спортсменов к участию в соревновательной деятельности;

деятельность в сфере профилактики и борьбы с допингом в спорте;

сертификация спортивных сооружений в качестве объектов, предназначенных для проведения спортивных соревнований по соответствующему виду (видам) спорта и тому подобное.

Современное состояние: Спортивная федерация является инструментом, который обеспечивает управление спортом со стороны государства, не имеет признанных государством полномочий в сфере спорта. Отсутствуют требования относительно качественных и количественных показателей связи с соответствующими субъектами сферы спорта, осуществляющих деятельность в нише деятельности спортивного клуба.

 

2. Спортивный клуб

Спортивные клубы должны стать теми спортивными центрами, которые объединяют спортсменов, тренеров и обслуживающий персонал спорта и обеспечивают их связь с соответствующей спортивной федерацией. Источниками формирования национальных спортивных федераций и базовым элементом саморегулируемой спортивной деятельности.

Вся существующая система спортивных школ должна трансформироваться в спортивные клубы (без изменения формы собственности). Государство должно создать оптимальный режим реформирования и перехода от существующих организационных форм к стандартам деятельности спортивного клуба в течении необходимого для этого периода.

Государство способствует широкому привлечению к спортивной клубной деятельности всех заинтересованных лиц. Для этого государство должно законодательно закрепить условия признания спортивным клубом любого юридического лица, которое отвечает установленным условиям.

Современное состояние: Отсутствуют требования по стандарту спортивного клуба как базового звена спортивной деятельности; отсутствуют законодательные требования о признании норм международных федераций и федераций национального уровня; отсутствуют обязательные требования к взаимоотношениям между спортивной федерацией и субъектами в сфере спорта, которые действуют в нише деятельности спортивного клуба.

 

3. Функции государства

Функции государства должны заключаться в следующем:

обеспечение гарантий деятельности субъектов сферы физического воспитания и спорта;

обеспечение равного доступа всех субъектов сферы физического воспитания и спорта к государственной поддержке;

осуществление регулирования субъектов сферы физического воспитания и спорта исключительно путем установления требований относительно правового статуса субъектов сферы физического воспитания и спорта, необходимых для обеспечения безопасности жизнедеятельности, соблюдение прав и свобод человека;

обеспечение эффективного противодействия применению допинга в спорте, осуществление мероприятий, направленных на предупреждение и недопущение использования допинга;

делегирование полномочий по представлению страны на международных спортивных соревнованиях признанным спортивным федерациям по видам спорта и т.д.;

обеспечение содействия и поддержки развития сферы физического воспитания и спорта путем финансовой, организационной, правовой, материально-технической, инвестиционной поддержки, поддержки целевого использования спортивных сооружений и т.п.;

государство должно стать эффективным инвестором в сфере физического воспитания и спорта.

Современное состояние: форма осуществления – государственное управление. Основные функции заключаются в следующем: утверждение правил видов спорта; утверждение регламентов проведения соревнований; утверждении стандартов объектов спортивной инфраструктуры; организация и проведение соревнований; управления сборными командами; трудоустройство тренеров и спортсменов в Министерство молодежи и спорта Украины; главный и единственный владелец спортивной сферы, осуществляет управление спортом.

 

4. Местное самоуправление

Органы местного самоуправления обязаны осуществлять поддержку и содействие развитию сферы физического воспитания и спорта.

Органы местного самоуправления должны способствовать и поддерживать развитие физического воспитания и спорта путем осуществления финансовой, организационной, материально-технической, инвестиционной поддержки и тому подобное.

При этом должны быть законодательно закреплены механизмы такой поддержки и содействия.

Органы местного самоуправления должны обеспечивать равный доступ всех субъектов сферы физического воспитания и спорта к поддержке органами местного самоуправления.

Главным направлением поддержки в массовом спорте органами местного самоуправления должна стать адресная финансовая помощь детям, подросткам молодежи с правом определения категорий лиц, нуждающихся в такой помощи.

Современное состояние: Содержание и финансирование расходов разного рода спортивных школ, клубов, центров и т.д. (без постановки критериев использования, привязки к спортивным результатам, без привлечения широкого круга граждан к деятельности этих учреждений)

 

Взаимосвязи

Взаимосвязь (взаимоотношения) «Государство – Международная спортивная федерация»

Международные спортивные федерации должны признаваться в Украине источником правил вида спорта, правил проведения соревнований по виду спорта, правил дисциплинарной ответственности в сфере соревновательной деятельности по виду спорта, правил функционирования спортивной инфраструктуры для вида спорта.

Признанные виды спорта должны получать поддержку государства и органов местного самоуправления через поддержку деятельности соответствующей спортивной федерации и спортивных клубов, которые развивают такой вид спорта.

Признание международной федерации, признание вида спорта, правил должно осуществляться, как правило, через декларативный характер.

Современное состояние: указанная взаимосвязь отсутствует.

 

Взаимосвязь (взаимоотношения) «Государство – Федерация национального уровня»

Государство должно признавать федерации национального уровня как авторизованных представителей международной федерации с получением следующих прав:

получение делегированных полномочий от государства по представлению Украины на международных спортивных соревнованиях с правом использования государственной символики;

получение права государственной поддержки;

получение права по поддержке органами местного самоуправления;

признание в Украине источником правил видов спорта, правил проведения соревнований, правил дисциплинарной ответственности в сфере соревновательной деятельности, правил функционирования спортивной инфраструктуры для вида спорта и т.д.

Современное состояние: Взаимосвязь между государством и федерацией национального уровня основывается на следующих принципах по управлению спортом: конкурсный отбор; предоставлении статуса национальной, не обеспеченного механизмами реализации; отсутствие четкого регламента делегирования полномочий; делегирование тех полномочий, которые естественно принадлежат федерациям национального уровня.

 

Взаимосвязь (взаимоотношения) «Государство – Спортивный клуб»

Государство должно стимулировать и обеспечивать развитие спортивных клубов с предоставлением соответствующего статуса и получением спортивными клубами следующих прав:

право государственной поддержки;

право по поддержке органами местного самоуправления.

Современное состояние: регулирование деятельности, финансирование расходов

 

Взаимосвязь (взаимоотношения) «Государство – Спортсмен, тренер, обслуживающий персонал»

Государство должно обеспечить право каждого человека на доступ к физическому воспитанию и спорту, которое обусловливает развитие его личности. Право человека развивать физические, интеллектуальные и умственные способности через физическое воспитание и спорт гарантируется во всех сферах жизни, право на равный доступ к физическому воспитанию, спорту и двигательной реабилитации в сфере физического воспитания и спорта.

Государство должно обеспечить возможность участия физических лиц в качестве субъектов сферы спорта: спортсмен, тренер, персонал спорта.

Государство должно обеспечить социальные гарантии и контроль безопасности.

Современное состояние: Взаимосвязь построена по принципу «работодатель – работник» в сфере деятельности сборной команды.

 

Механизм управления сборными командами

Управление сборной командой должна осуществлять исключительно спортивная федерация. Это вопросы управления финансированием, заключения трудовых контрактов, утверждение графиков подготовки к соревнованиям, формирование состава сборной команды, состав делегаций сборной команды и т.д.

Сборной командой страны должна признаваться сборная команда спортивной федерации по соответствующему виду (видам) спорта, образованная (организованная) и управляемая в соответствии с правилами этой спортивной федерации для участия в соревновательной деятельности международного уровня.

Спортивная федерация должна самостоятельно устанавливать правила образования (организации), отбора, подготовки спортсменов сборной команды спортивной федерации.

Современное состояние: Законодательные механизмы реального управления сборной командой со стороны федерации отсутствуют. Полномочия Министерства: утверждает планы, графики, финансирование, составы сборных команд и делегаций на соревнования, заключает трудовые контракты. Полномочия спортивной федерации: внесение предложений по составу сборной команды.

 

VI. Этапы реформирования

1. Реформа осуществляется по следующим этапам.

Первый этап предусматривает проектирование реформы с принятием Концепции реформирования сферы физического воспитания и спорта.

На втором этапе необходимо принять Закон Украины «О физическом воспитании и спорте», который бы закреплял условия функционирования сферы физического воспитания и спорта в условиях рыночной экономики.

На этом же этапе должна произойти перезагрузка нормативного пространства, в котором осуществляется деятельность сферы физического воспитания и спорта.

Это предполагает принятие, изменение и/или отмену законодательных и нормативно-правовых актов с целью воспроизведения законодательно закрепленных новых принципов функционирования сферы физического воспитания и спорта.

Третий этап предусматривает реализацию законодательно закрепленных принципов и воплощения их в жизнь.

2. Деятельность на всех этапах должна быть обеспечена реализацией образовательного проекта в сфере физического воспитания и спорта, основанного на передовых знаниях по управлению, экономике и правовому регулированию отношений в сфере физического воспитания и спорта.

 

VII. Ожидаемые результаты

1. В результате осуществления запланированных мероприятий по реформированию ожидается существенное снижение регуляторного влияния государства на сферу спорта, что даст возможность развитию отношений за счет институтов гражданского общества.

Формирование государственной политики с учетом ее последующего воплощения через институты гражданского общества и на основе прозрачности и открытости.

Сосредоточение государственной поддержки сферы спорта на целевом финансировании по установленным направлениям на конкурентных и прозрачных началах (рейтингование, адресное финансирование).

Установление прозрачных и устойчивых взаимоотношений между субъектами спортивной сферы с обязанностями следования правилам и стандартам международных федераций.

 

В результате запланированных мероприятий к занятиям спортом будут привлечены 3 600 000 детей.

Создание спортивных клубов позволит создать сотни тысяч новых рабочих мест.

 

VIII. Анализ основных рисков

Проведение реформы потребует участия в осуществлении реформ специалистов, имеющих достаточный уровень знаний, компетенции, навыков в вопросах организации деятельности субъектов спортивной сферы в рыночных условиях. В частности, соответствующий уровень знаний в вопросах экономики спорта, менеджмента спортивной деятельности, спортивного права и тому подобное. В настоящее время уровень этого образования недостаточен.

К основным рискам при осуществлении реформирования сферы физического воспитания и спорта относим риски, обусловленные нехваткой специалистов по указанным вопросам, привлеченных к осуществлению реформы или осуществление мероприятий по реформированию лицами, которые не имеют соответствующей компетенции.

Также реформирование требует значительного обновления нормативного пространства, т.е. законодательных и нормативно-правовых актов, которыми урегулированы вопросы деятельности сферы физического воспитания и спорта.

Среди этих актов большинство актов требует отмены или внесения значительных изменений.

Поэтому к рискам осуществления реформы относим риск несвоевременного внесения изменений и дополнений в действующие акты, принятие новых актов и/или отмены существующих, которые будут мешать реформированию.

 

 

The Concept of Reform of Physical Education and Sports Sphere

(Summary)

І. The objective and the main tasks of the reform

1. The main goal is the need to reform the legislation on the functioning and development of physical education and sport in a market economy.

2. The objectives that need resolution are:

1) Harmonizing the sphere of physical education and sports to the standards set out in the Olympic Charter, International Charter of Physical Education and Sports, Sports Charter Europe.

2) Ensuring compliance with the principle of decentralization of power with a maximum delegation of authority in the field of physical education and sports to the regional authorities and civil society.

3) Fighting corruption in sports, implementation of mechanisms that will prevent corruption in the system of sports.

4) Ensuring the development of civil society in Ukraine, particularly through the development of sports organizations.

5) Establishment of a transition regime with the reform maintenance or further increase in funding caused by providing positive results in social and economic spheres.

6) Implementing the anti-doping rules and standards set forth in the Anti-Doping Convention, the International Convention on the fight against doping in sport and the World Anti-Doping Code to the national legislation.

7) Ensuring the implementation of the state policy in the field of sports through the governmental support for physical education and sport using the principles of rating the highest achievements in the sport and targeted financial assistance in the field of mass sports.

8) Maintenance activities in the sphere of physical education and sports with the help of the sources of funding.

 

ІІ. The main problems to be solved during the reform

1. The main issues to be addressed during the reform are:

1) Excessive involvement of the state in the field of sports in the role of the sole regulator of physical education and sports sphere. This mode of operation is due to the necessity of adherence to legislated rules of organization and management on the principles of socialist economic planning and non-transparent allocation of resources.

2) A low level of the participation of the civil society institutions prevent the development of physical education and sports. The institutions of civil society are not actually involved or have a low level of cooperation with the state authorities and local governments due to their displacement by the state as a subject of sports administration.

3) Lack of actual interaction among the subjects of sports field or the extralow degree of this interaction is a consequence of the absence of mandatory and transparent conditions and requirements for the organization of sports movement in terms of compulsory membership in sports federations for the purpose of proceedings competitive activities in sports.

4) Lack of a transparent approach to the issue of distribution and use of financial resources coming into the field of physical education and sports leads to the fact that financial resources are spent in the absence of defined social order without planning objectives and expectations with no reasonable social and economic results of such funding.

 

ІІІ. Principles of reformation and development implementation of the physical education and sports sphere

1) Implementing the reform guarantees preservation and increase of the total current amount of governmental and local funding.

2) The reform in the field of sports at the level of sports federations must provide high-quality, systematic enhancement of the role and status of the national sports federations as management centers, carriers of rules, regulations and standards in the field of sports.

3) The reform should ensure the transition from the state management of sports to supporting and assisting sports by both state and local governments.

4) It is necessary to legislatively introduce recognition of sports activities, which by the content and form are autonomous (autonomy of sport): they are carried out according to the rules of sports competitions, disciplinary proceedings in competitive activities, operation of sports infrastructure, which are installed directly by the subjects of the ​​physical education and sports sphere.

5)The State will provide support in the field of physical education and sports through the mechanisms of supporting targeted use of sports facilities and of the financial, organizational, legal, logistical and investment support.

6)The government will create all needed conditions for providing the physical education and sports sphere with the new reliable sources of funding, for this the effective mechanisms of organizing sports lottery will be implemented on legislative level, its funds are to be fully directed to financing the physical education and sports sphere, the government will create incentives for a substantial increase in the amounts of charitable assistance to the development of sports federations (the size of such amounts for sports federations should be included in the gross expenditure of entities).

 

IV. A substantial part

1) Elite sport.

Support of the elite sport should be ensured through the creation of a system of equal access of all sports federations to public financing.

Such equal access must be provided through the rating system.

The embodiment of the system of rating should occur with the establishment of transparent, measured and balanced criteria. The mechanism for establishing these criteria should include all data that will allow you to compare team and non-team sports.

The state should ensure the participation of all Sports federations, which teams and athletes perform on the international scene, by state funding based on the rating system.

2) Mass sport.

The main focus of support in mass sport should be the system of address state financial aid and financial assistance to local authorities for children, adolescents, and youth. Local governments have the right to determine additional categories of persons who need such assistance.

In any case, such persons are individuals aged from 6 to 17 years of age and persons with persistent disorder of body functions without age restrictions.

Such support should be based on an extensive system of sports clubs operating in accordance with the rules of sports federations.

The amount of funding for such assistance must have measurable indicators, which are anchored to the existing state standards that have effective monitoring mode (minimum wage).

At the first stage of realization of the reform of the overall size of the targeted state aid and aid from local governments should be 15% of the minimum wage per month to every person entitled to receive such assistance.

3) Sport in the education system (as an integral part of mass sports).

The support of the development of sport in the education system is ensured by the creation of an effective mechanism for attracting students to the sports competitive activities as the mechanism to support a healthy lifestyle.

Such involvement through a network of student created and student sports clubs.

4) Sports facilities operation.

In the sphere of functioning of the sports facilities, the state must provide such level of state support for investment, planning, design, construction, reconstruction and operation of sports facilities, which would ensure the leading role of sports federations as holders of the relevant standards in this area.

The state has to be one of the key investors in the construction of sports facilities.

The state should ensure a high level and the use of mechanisms of state-private partnership in the implementation of investment in this area.

Public investment in the creation of sports facilities should be carried out in cooperation with Sports federations, which provides for the application for construction and the findings on compliance of plans and projects of construction and reconstruction of sports facilities to the standards of Sports federations in the sphere of functioning sports facilities.

V. Organizational part. The main elements

1. Sports Federation

Sports Federation on the  national level should be the control center for a sport that involves the recognition of the rights of Sports Federation in the sphere of physical education and sport, as well as the legislative embodiment of this principle.

It is necessary to legislate the principles of the Sports Federation as a carrier rules and standards of the sport.

The activities of the Sports Federation and its legal form should ensure the development of the club system in sport.

The main functions of the sports Federation for the management of sport should include the following:

 • management and development of the type (s) of the sport;
 • acceptance (approval) of the rules of the competition, the rules of the sport, rules of disciplinary liability in the field of competitive activity, sports infrastructure rules of functioning;
 • organization and conduction of competitions;
 • management of the country team;
 • preparation of the athletes for the participation in competitive activities;
 • activities in the field of prevention and fight against doping in sport;
 • certification of the sports facilities as places, suitable for holding sports competitions on the appropriate type (types) of sports etc.

Current state: the Sports Federation is a means providing sports management from the part of the state, is not recognized by the state as authoritative in the sphere of sport. There are no requirements regarding the quantity and quality of data concerning the communication with the particular subjects in the sports sphere, operating in niche activities of the sports club.

2. Sports club

Sports clubs should become such sports centres, which bring together athletes, coaches and sports staff, and provide their relationship with the relevant sports Federation, and the sources of formation of the national Sports Federation and the basic element of the self-regulating sports activities.

The whole existing system of sports schools must be transformed into sports clubs (without change of ownership). The state should create the optimal mode of reform and transition from existing organizational forms to the performance standards of the sports club for the necessary period.

The state encourages broad involvement in sports club activities all interested parties. The state has to legislate the conditions for recognition of a sports club of any entity, complies with the prescribed conditions.

Current state: There are no requirements concerning the standard of the sports club as a basic level of sporting activity; there are no legislative requirements relating to the recognition of norms of international federations and federations at the national level; there are no mandatory requirements to the relationship between sports Federation and subjects in the field of sports, which operate in niche activities of the sports club.

3. The functions of the state

The functions of the state shall consist of the following:

 • assurance activities of subjects in the sphere of physical education and sport;
 • ensuring equal access of all subjects in the sphere of physical education and sport in state support;
 • the implementation of regulation of the subjects in the sphere of physical education and sport exclusively through the establishment of requirements concerning the legal status of the subjects in the sphere of physical education and sport, necessary to ensure the safety, rights and freedoms;
 • the effective resistance of doping in sport, the implementation of measures aimed at prevention and impossibility of doping;
 • the delegation of authority for representing the country in international sports competitions to recognized sports federations etc.;
 • providing assistance and support for development in the sphere of physical education and sport by financial, organizational, legal, logistical, investment support, support of the targeted use of sports facilities;
 • the state should become an effective investor in the field of physical education and sport.

Current state: the form of implementation – the state management. The main functions are as follows: adoption of the rules of sports; approval of the regulations of the competitions; the approval of standards of sports infrastructure; arranging and conducting competitions; management of teams; the employment of coaches and athletes at the Ministry of youth and sports of Ukraine; main and sole owner of the sports sphere manages the sport.

4. Local government

Local authorities are obliged to provide support and assistance to the development of physical education and sport.

Local authorities should promote and support the development of physical education and sport through the implementation of financial, organizational, logistical, investment support, etc.

The mechanisms of such support and assistance should be legislated.

Local authorities should ensure equal access for all subjects in the sphere of physical education and sport to support local authorities.

The main focus of support in mass sports by bodies of local self-government should be targeted financial assistance to children, adolescents, youth with the right to determine the categories of persons who need such assistance.

Current state: The maintenance and funding of various of sports schools, clubs, centres, etc (without setting the usage criteria, binding to the sports results, without the involvement of a broad range of citizens to the activities of these institutions)

 

 

The main area of support in mass sports by local governments should be the targeted financial support to children, young adolescents with the right designation of the categories of persons in need of such assistance.

 Current status: The maintenance and financing costs of various quality sports schools, clubs, centers, etc. (no criteria of use, reference to athletic performance, without the involvement of many citizens in the activities of these institutions)

 

Relationship

The relationship ‘’State – International Sports Federation’’

International sports federations should be recognized in Ukraine as the sources of  rules of sport, the competition rules of the sport, rules disciplinary proceedings in the competitive activities of the sport, rules of functioning of sports infrastructure necessary for the sport

Recognized sports should receive support from the state and local governments by supporting the activities of the sport federations and sport clubs that develop such a sport.

Recognition of the International Federation, the recognition of the sport, the rules should be made, usually through their declarative character.

Current state: no specified relationship.

 

The relationship “State – Federation national level ‘’

The government should recognize the national federation as authorized representatives of the International Federation of obtaining these rights:

– receiving delegated authority from the State to represent Ukraine at international sport events with the right to use state symbols;

– eligibility for state support;

– entitlement to support local authorities;

– recognition in Ukraine source rules sports regulations of the competition rules of disciplinary proceedings in competitive activities, rules of functioning of sports infrastructure necessary for the sport and so on.

Current status: The relationship between the state and the federation at the national level is based on the following principles of sport management: competitive selection; national status, not backed by means of implementation; lack of clear rules of delegation of authority; delegate the powers which naturally belong to federations at the national level.

 

The relationship “State – Sport Club”

The state should encourage and ensure the development of sports clubs with the provision of appropriate status and receiving sports clubs following rights:

Right to state support;

Right to support by local authorities.

Current status: regulation activities, financing costs

The relationship “State – sportsman, coaches, staff”

The State must ensure the right of everyone to have access to physical education and sport, which causes the development of his personality, the human right to develop the physical, intellectual and mental capacities through physical education and sport is guaranteed in all areas of life, the right to equal access to physical education, sport and moving rehabilitation in the field of physical education and sport.

The state should ensure the participation of individuals as subjects sphere of sports: athletes, coaches, sports staff.

The state should provide social security and safety control.

Current status: The relationship is built on the principle of “employer – employee” in the sphere of the national team.

 

Movement control teams

Managing the national team should carry only sport federation. This issue is financial management, concluding employment contracts, approving schedules for competitions, formation of teams, delegations of the national team and so on.

The national team should be recognized team of sports federations of the relevant type of sport, which entities (organized) and operated in accordance with the rules of the sports federations to participate in competitive activities of international level.

Sports federations should set your own rules of formation, (organization), selection, training national teams sports federation.

Current status: The legal mechanisms for real management team on hand federation – no. Authorities of the Ministry, approves plans, schedules, funding, national teams and delegations to the competition enters into employment contracts. Powers sports federation: proposals as to the national team.

VI. Steps of reform

1. The reform carried out in the following steps.

The first phase involves the design of reform with the adoption of the concept of reforming physical education and sport.

The second step is to pass the Law of Ukraine “On Physical Education and Sport”, which would be secured operating conditions the field of physical education and sport in a market economy.

At this stage should occur restart the regulatory environment in which the activities of physical education and sport are performed.

This implies the adoption, amendment and / or repeal of legislative and regulatory acts to play legally binding principles of the new physical education and sport.

The third phase involves the implementation of legally binding principles and their implementation.

2. The activities at all stages should be provided an educational project in the field of physical education and sport, based on advanced knowledge of management, economics and legal regulation of relations in the field of physical education and sport.

VII. Expected results

1. As a result of the planned reform measures are expecting a significant reduction in the regulatory state’s influence on the field of sports that will enable the development of relations at the expense of civil society institutions.

Formation of public policy with regard to its next incarnation through the institutions of civil society and the principles of transparency and openness.

The focus of government support in the target field of sports funding by the established areas on a competitive and transparent basis (ranking, targeted funding).

Establishing transparent and sustainable relationships between actors sporting areas of responsibilities pursuant to the rules and standards of international federations.

As a result of the planned activities in sports will involve 3.6 million children.

Establishing of sporting clubs will create hundreds of thousands of new jobs.

 

VIII. Analysis of key risks

Reform will take part in the implementation of reforms professionals who have sufficient knowledge, competence and skills in the organization of activities of sports fields in market conditions. In particular, the appropriate level of knowledge in the economic sphere sport management sports activities, sports law and so on. Currently, the level of education is low.

The main risks in the implementation of reforms of Physical Education and Sport attribute risks due to lack of experts on these issues involved in the implementation of reforms or the implementation of reform measures by persons who have no competence.

Also, reform will require significant upgrades regulatory space, i.e. legislative and regulatory acts which regulated the operation of physical education and sport.

Among these acts, most require cancellation or significant changes.

Therefore, the risks of reform classify the risk of delays in making changes and amendments to existing regulations, adopting new regulations and / or cancellation of existing that hamper reform.

 

Вам також можуть сподобатися Ще від автора

11 Комментарии

 1. Георгій Мазурашу говорит

  Днями спілкувалися на тему потенційних реформ із заслуженим тренером України зі стрільби з лука Олегом Осипенком, який має досвід роботи в Польщі. За його словами, Польща ще на початку 2000-х вже мала набагато кращу і менш забюрократизовану систему управління та фінансування сфери фізичної культури і спорту. Особисто мене дуже цікавить все, що пов’язано із зменшенням дурної, якщо не сказати дебільної, бюрократії, якої повно в Україні, загалом, і в системі управління спортом, зокрема. Судячи з того, що розказав Осипенко, у поляків теж варто багато чому навчитися;) І використати найкраще з їхньої випробуваної вже системи у нас в процесі реформ;) Можливо, польська система навіть буде для нас більш прийнятною для наслідування, ніж, приміром, американська, бо наші реалії все ж ближчі до польських (особливо часів, коли вони проводили у себе реформи), ніж до американських.

  1. Ростилсав Грінчук говорит

   Георгій, американська найкраща у світі, чому до неї не прямувати? Да, дуже багато треба змінити, поламати, вирвати з лап старої гвардії і ще деяких, СРСРівської закалки, ричаги пливу, право прийняття рішень. Бо молодь, яка приходить і бачить систему, в якій їй пропонують працювати, через 5 років уходять або мало по малу починають хворіти такими принципами праці, які їм прививають старі кадри.

   1. Георгій Мазурашу говорит

    Рос, напевно, я надто мало знаю американську, щоби стверджувати, що вона найкраща. Якщо судити по підсумках Олімпійських ігор, то, певно, можу погодитися;) Аналогічно можу сказати (в цьому ж контексті) про німецьку, іноді – китайську, часом навіть російську і т.д.:)
    Але припускаю, що американська модель могла би підійти нам в комплексі з аналогічною економічною моделлю і приблизно таким же станом економіки, як в США:)
    Взагалі для мене архіважливо, щоби ми позбулися якомога більшої частини зайвої, непотрібної дебільної бюрократії, тобто бюрократичних формальностей, які не мають нічого спільного з корисністю в роботі і т.п.

 2. Андрій Калинка говорит

  Георгій і Ростислав ви на 100% праві! От якби ще із вище написаного саме  українською мовою  виконувалося і дотримувалося принаймі 10%(а саме розділ 5 пункт 3 Функції держави – а це і є якраз приблизно 10% всього українського тексту) то в спорті в Україні все було б добре а не задовільно як зараз є!

 3. Андрій Калинка говорит

  Керівникам фізичної культури і спорту нашої області і міста варто дослідити спортивний феномен маленької держави ЧОРНОГОРІЇ яка за територією і населенням майже така ж як наша Буковина! Чого варто те що вони в ігрових видах і єдиноборствах як олімпійських так і не олімпійських видах є досить МІЦНИМ СЕРЕДНЯЧКОМ  в Європі і Світі!

  1. Георгій Мазурашу говорит

   Андрію, варто вивчати всі позитивні феномени;) А ось чи це керівникам нашого крайового чи міського спорту треба вивчати? – це питання:) Ні, знати було б цікаво, у чому секрет успішності там. І потім щось пропонувати. Але “музику замовляють” у спорті не місцеві керівники спортивні, а центральна влада. Твої пропозиції звучать так, ніби Буковина – не область України, а окрема країна:)

 4. Андрій Калинка говорит

  Георгій я в щодному разі не мав на увазі думку про стан Чернівецької області як окремої країни( типу Буковинська Народна Республіка)))))))! Бо за таке ще можуть посадити!Я мав наувазі в якийсь спосіб…можливо найкращий спосіб поспілкуватись нашим українським спортивним функціонерам з чорногорськими спорткерівниками!І взнати їх секрет “міцного середнячка-горішка в Європі іСвіті”!

 5. Андрій Калинка говорит

  Ось бачите хлопці і всі читачі даної статті…місцевим і обласним керівникам(за виключенням Георгія Мазурашу) якось здається байдуже…чи не знають….чи не хочуть знати…чи якісь інші причини про які ми не здогадуємся!!!! Хоча ні…ВОНИ ВСІ ДУЖЕ ЗАЙНЯТІ І ДЛЯ НИХ ІСНУЮТЬ БІЛЬШ ВАЖЛИВІ СПРАВИ І СТАТТІ НІЖ ЦЯ! Вибачаюсь…що зразу не здогадався!

  1. Георгій Мазурашу говорит

   А може… “все що ви скажете, може бути використано проти вас”:) Навіщо зайвий раз “світитися”:)

 6. Андрій Калинка говорит

  і цей варіант має так само право на існування!

Ваш коментар

Ваш электронный адрес не будет опубликован.