Статут (ЧОЦ ФЗН «Спорт для всіх»)

1

Статут комунального закладу “Чернівецький обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх»”

 

Якщо комусь потрібний електронний варіант, звертайтесь на sportbuk@gmail.com

***


***

Раніше було Положення:

ПОГОДЖЕНО                                                                                            ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор Всеукраїнського Центру                                       Розпорядження обласної

фізичного здоров’я населення                                                   державної адміністрації

«Спорт для всіх»                                                                                      16 жовтня 2012 р. №718-р

______________ Мартин П. М.

 

Положення

про Чернівецький обласний центр

фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх»

 

1. Загальні положення

 

1.1.    Чернівецький обласний центр фізичного здоров’я  населення «Спорт для всіх» є закладом фізичної культури і спорту, який здійснює діяльність шляхом залучення різних груп населення, зокрема соціально незахищених, до занять фізичною культурою та спортом (далі – Центр).

1.2.         Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями Чернівецької обласної державної адміністрації, рішеннями Чернівецької обласної ради, наказами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, наказами Всеукраїнського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», нормативно-правовими актами, що регулюють правовідносини у сфері фізичної культури і спорту, та цим Положенням.

1.3.         Засновником Центру є Чернівецька обласна державна адміністрація. Центр підпорядкований, підзвітний та підконтрольний відповідному структурному підрозділу Чернівецької обласної державної адміністрації фізкультурно-спортивної спрямованості (далі – Уповноважений орган), який здійснює фінансування, матеріально-технічне забезпечення та створює необхідні умови для його функціонування щодо професійної діяльності.

         1.4. Центр забезпечує розвиток фізичної культури шляхом надання фізкультурно-спортивних послуг, які полягають в організації та проведенні фізкультурно-оздоровчої діяльності шляхом здійснення заходів, спрямованих на розвиток фізичної культури та спорту за її напрямами, зокрема на забезпечення рухової активності людей  з метою їх гармонійного фізичного розвитку та ведення  здорового  способу  життя. 
      1.5. Центр створюється з метою:
  створення сприятливих умов для реалізації права громадян на заняття фізичною культурою;
  задоволення потреб населення у фізкультурно-спортивних послугах за місцем проживання та відпочинку;
  пропаганди ведення здорового способу життя та впровадження відповідних принципів та ідеалів.
 
2
1.6. Організація підготовки та проведення фізкультурно-оздоровчого 

заходу здійснюються відповідно до положення (регламенту) про такий захід, що затверджується організаторами фізкультурно-оздоровчого заходу.
         1.7. Фізкультурно-оздоровча діяльність здійснюється фахівцями, які мають спеціальну освіту, відповідний досвід та освітньо-кваліфікаційний  рівень.
         1.8. Центр може залучати волонтерів до здійснення фізкультурно-оздоровчої діяльності.

 

2. Завдання, функції та права Центру

 

2.1. Основними завданнями Центру є:
участь у реалізації на обласному рівні державної політики та програм з питань розвитку фізичної культури та спорту; 
сприяння організації та проведенню фізкультурно-оздоровчої діяльності за місцем проживання та відпочинку населення в поєднанні масових та індивідуальних її форм;
проведення просвітницької роботи з питань оздоровлення населення засобами фізичної культури і спорту з метою формування у населення потреб рухової активності;
утримання та забезпечення належного функціонування фізкультурно-оздоровчих і спортивних споруд за місцем проживання та відпочинку населення і створення умов для занять фізичною культурою та спортом;
організація та проведення обласних конкурсів, змагань, показових виступів, фестивалів, спортивних свят.
         2.2. Центр відповідно до покладених на нього завдань виконує такі функції:
організації та проведення на обласному  рівні фізкультурно-оздоровчих заходів;
розроблення, апробації та впровадження  фізкультурно-оздоровчих та загальнодоступних спортивних технологій, нових форм рекреаційної та реабілітаційної роботи;
впровадження державних соціальних стандартів і нормативів, нових   форм, методів та інноваційних технологій у здійсненні фізкультурно-оздоровчої діяльності;
внесення пропозицій щодо розроблення і впровадження нових програм;
подання пропозицій до проектів відповідних бюджетів з питань, що належать до їх компетенції;
аналізу існуючої нормативно-правової бази у сфері фізичної культури та подання пропозицій щодо її вдосконалення;
налагодження зв'язків з міжнародними  організаціями, які підтримують рух «Спорт для всіх»;
організації та участі в проведенні моніторингів щодо рівня фізичного здоров’я різних груп населення та залучення громадян до занять масовим спортом;
3
здійснення на обласному рівні інформаційно-пропагандистської діяльності з питань фізичної культури і спорту та здорового способу життя;
здійснення у встановленому порядку видавничої діяльності, заснування газет, журналів, інших засобів масової інформації; 
організації, участі та проведення тренінгів, семінарів, нарад, конференцій, брифінгів, «круглих столів» з питань, що належать до їх компетенції;
організаційного забезпечення розвитку та зміцнення  матеріально-технічної бази для фізкультурно-оздоровчої  діяльності за місцем проживання та відпочинку населення;
внесення пропозицій Всеукраїнському центру, місцевим державним адміністраціям та органам місцевого самоврядування щодо забезпечення Центру спортивними спорудами,  фізкультурно-оздоровчим  та  спортивним  інвентарем  і обладнанням; 
вивчення, узагальнення, аналізу та запровадження у практику вітчизняного та іноземного досвіду з розвитку фізичної культури та спорту, а також досвіду роботи кращих центрів;
 залучення приватних інвестицій для реалізації покладених на Центр завдань;
залучення зацікавлених організацій до виконання завдань, покладених на Центр;
здійснення інших функцій, необхідних для виконання покладених на Центр завдань.
2.3. Центр під час виконання покладених на нього завдань:
взаємодіє та співпрацює з центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, з суб’єктами сфери фізичної культури і  спорту, а також  структурними підрозділами з питань фізичної культури і спорту обласної, районних державних адміністрацій, підприємствами, установами, закладами, організаціями усіх форм власності, об’єднаннями громадян та громадянами; 
сприяє суб’єктам сфери фізичної культури і спорту, громадським організаціям, іншим об’єднанням громадян у розвитку фізичної культури;
залучає благодійні, громадські організації, суб’єкти господарювання, які провадять підприємницьку діяльність, для розвитку фізичної культури; 
співпрацює із засобами масової інформації;
веде облік проведених фізкультурно-оздоровчих заходів, готує статистичні та інформаційно-аналітичні матеріали з питань, що належать до його компетенції;
здійснює заходи із залучення фінансової та технічної допомоги, грантів та позабюджетних коштів для підтримки діяльності центру у розвитку фізичної культури та спорту;
здійснює підготовку перспективних та  поточних планів роботи Центру та звітів щодо їх виконання;
за досягнення високих результатів у роботі у встановленому  порядку  порушує клопотання перед Уповноваженим органом про нагородження 

4
державними та відомчими нагородами працівників центрів і активістів у сфері фізичної культури і спорту;
сприяє впровадженню заходів, що спрямовані на соціальний захист працівників центрів.
2.4. Центр має право:
надавати пропозиції щодо вдосконалення фізкультурно-оздоровчої діяльності заінтересованим органам, підприємствам, установам, закладам та організаціям; 
укладати у встановленому порядку договори про співробітництво, надання послуг, купівлі-продажу тощо з підприємствами, установами, закладами та організаціями усіх форм власності; 
одержувати у встановленому порядку від центрального органу виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту, інших органів сфери фізичної культури і спорту, а також громадських організацій, підприємств, установ незалежно від форми власності інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань; 
у межах своєї компетенції видавати накази;
бути та виступати організатором фізкультурно-оздоровчих заходів, використовувати назви таких заходів та їх символіки;
здійснювати рекламу у місцях проведення фізкультурно-оздоровчих заходів та їх висвітлення відповідно до закону, якщо Центр виступає їх організатором; 
подавати пропозиції щодо визначення пріоритетних напрямів наукових досліджень та залучати вчених і фахівців за  їхньою  згодою  до вирішення актуальних  питань  розвитку фізичної культури та спорту.
 

3. Фінансово-господарська діяльність

та матеріально-технічна база Центру

 

         3.1. Фінансово-господарська діяльність Центру провадиться відповідно до законодавства та цього Положення.

         3.2. Фінансування Центру здійснюється за рахунок коштів, передбачених в обласному бюджеті, та інших джерел, не заборонених законодавством України.

         3.3. Гранична чисельність працівників Центру затверджується Уповноваженим органом.

         3.4. Умови оплати праці працівників Центру визначаються в установленому законодавством порядку.

         3.5. Центр має право надавати платні послуги згідно з чинним законодавством України.

         3.6. Центр для проведення фізкультурно-оздоровчої діяльності може передавати іншому центру в установленому порядку матеріальні цінності (нагороджувальну продукцію, інвентар, інформаційно-пропагандистські та методичні матеріали).

 

5

3.7. Центр у процесі провадження фінансово-господарської діяльності самостійно: розпоряджається коштами; модернізує у разі наявності та за необхідності власну матеріально-технічну базу; володіє, користується і розпоряджається майном відповідно до законодавства; виконує інші функції, що не суперечать законодавству.

         3.8. Для здійснення фізкультурно-оздоровчої діяльності Центр, за відсутності власної спортивної бази, може використовувати безоплатно або на пільгових умовах спортивні об’єкти, за умови додержання санітарно-гігієнічних норм і недопущення погіршення їх стану відповідно до порядку, визначеного законодавством.

3.9. Центру, за наявності у нього у власності або користуванні спортивної споруди, місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування можуть надавати відповідно до закону пільги з оплати за користування комунальними  послугами  та спожиту електроенергію.

3.10. Матеріально-технічна база Центру може складатись з: адміністративних приміщень, спортивних споруд (стадіони, басейни, ігрові поля, спортивні зали, майданчики тощо), оздоровчо-спортивних таборів, обладнання, засобів зв’язку, оргтехніки, транспортних засобів, земельних ділянок та іншого рухомого і нерухомого майна.

3.11. Земельні ділянки, на яких розташовані спортивні споруди, належать до земель рекреаційного призначення.

3.12. Аудит фінансово-господарської діяльності Центру здійснюється  згідно із законодавством України.

3.13. Центр є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий рахунок у Головному управлінні Державної казначейської служби України в Чернівецькій області,  печатку із зображенням Державного Герба України, штампи та бланки із своїм найменуванням і символікою, а також здійснює їх використання та забезпечує захист відповідно до закону.

Юридична адреса Центру: 58000 м. Чернівці, вул. Університетська, 50, т/ф 51-31-98.

 

4. Керівництво Центром

 

4.1. Безпосереднє керівництво Центром здійснює директор (а у разі його відсутності – заступник директора Центру). 
         4.2. Директор Центру призначається на посаду та звільняється з посади головою обласної державної адміністрації за погодженням з Всеукраїнським центром фізичного здоров'я  населення «Спорт для всіх».
4.3. Директор Центру здійснює керівництво його діяльністю відповідно до завдань, покладених на Центр, несе персональну відповідальність за реалізацію завдань та функцій, визначає відповідальність його працівників.
         4.4. На посаду директора Центру призначається особа, яка є громадянином України, має вищу освіту з фізичного виховання і спорту 

освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» або «магістр» та/або стаж роботи у сфері фізичної культури та спорту не менше трьох років.
6
         4.5. Директор Центру:
забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створення належних умов для підвищення фахового рівня працівників, у встановленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади працівників Центру;
забезпечує та контролює проведення фізкультурно-оздоровчої діяльності Центром, додержання виконавської та фінансової дисципліни;
розпоряджається у встановленому порядку майном і коштами Центру, відкриває рахунки в Головному управлінні Державної казначейської служби України в Чернівецькій області; 
затверджує у межах визначеної граничної чисельності працівників та фонду оплати праці, у встановленому порядку, структуру та штатний розпис 

Центру з відповідним погодженням із засновниками, положення про структурні підрозділи та посадові інструкції працівників Центру;
забезпечує додержання вимог та поліпшення охорони здоров’я, праці і фінансово-господарської діяльності, санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і норм техніки безпеки та несе за це відповідальність;
видає у межах своїх повноважень накази;
встановлює у межах фонду оплати праці надбавки і розглядає питання щодо надання доплат, премій і матеріальної допомоги працівникам Центру, застосовує інші заходи заохочення та накладає дисциплінарні стягнення на працівників Центру відповідно до чинного законодавства України; 
укладає договори про співробітництво, надання послуг, купівлі-продажу тощо, забезпечує придбання майна та інвентарю у межах передбачених коштів;
представляє Центр в органах державної влади, установах, організаціях, підприємствах при розгляді й вирішенні питань, що входять до його компетенції, або уповноважує на це відповідно до чинного законодавства інших працівників;
бере участь у заходах з питань, що віднесені до компетенції Центру;
утворює у Центрі конкурсні та атестаційні комісії, організовує підвищення кваліфікації працівників Центру;
несе відповідальність за стан і збереження будівель та іншого майна, переданого у користування і володіння Центру;
здійснює інші повноваження, передбачені законодавством.
         4.6. Для підвищення ефективності діяльності Центру, погодженого  розв’язання питань, що належать до його компетенції, підготовки рекомендацій з питань поліпшення здійснюваної роботи, обговорення  найважливіших напрямів його діяльності та розвитку фізичної культури при Центрі можуть утворюватися консультативні та методичні ради, які здійснюють діяльність на громадських засадах.
         
 

Заступник  голови – керівник апарату

обласної державної адміністрації                                                       В. Бурлака

Вам також можуть сподобатися Ще від автора

Ваш коментар

Ваш электронный адрес не будет опубликован.